ยางรถยนต์-ตรวจวัดลมยางอย่างถูกวิธี

ยางรถยนต์-ตรวจวัดลมยางอย่างถูกวิธี

          มาใส่ใจกับการสูบลมยางให้ถูกวิธี  วันนี้เรามีสิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติมาฝากค่ะ

ข้อควรปฏิบัติ

          ควรตรวจเช็คลมยาง  และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนด  หรือตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ

ของรถยนต์เป็นประจำ

          ในกรณีของยางใหม่  ให้เพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คลมยาง  ให้มากกว่าปกติ (ในช่วง  3,000 กม.แรก)

เนื่องจากโครงสร้างยางในช่วงนี้  จะมีการขยายตัว  ทำให้ความดันลมยางลดลงจากปกติได้

          ห้ามปล่อยลมยางออก  เมื่อความดันลมยางสูงขึ้นขณะกำลังใช้งาน  เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน  

เป็นตัวทำให้ความดันลมยางสูงขึ้น  เมื่อยางเย็นตัวลง  ความดันลมยางก็จะกลับสู่สภาวะปกติ

          เพื่อป้องกันการรั่วซึมที่วาล์ว  ควรเปลี่ยนวาล์ว  และแกนวาล์วทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่  และมีฝาปิดวาล์ว

ตลอดเวลา

          สำหรับยางอะไหล่  ให้ตรวจเช็คลมยางให้ถูกต้องทุกๆ เดือน

          หากขับรถที่ความเร็วสูง  ควรเติมลมมากกว่าปกติ 3-5 ปอนด์  จะช่วยลดการบิดตัวของโครงยาง  ทำให้เกิด

ความร้อนน้อยลง  หรืออาจใช้การสังเกต  จากที่ใช้งานทุกวัน  และความชอบของผู้ขับรถเป็นเกณฑ์  

โดยส่วนใหญ่  ค่าเฉลี่ยของความดันลมยางของรถเก๋ง  จะประมาณ 28-30 ปอนด์/ตารางนิ้ว  

ส่วนรถกระบะ  จะประมาณ 35-40 ปอนด์/ตารางนิ้ว (ขับขี่ทั่วไปไม่บรรทุกหนัก)

      อย่างไรก็ตาม  ในการตรวจเช็คและปรับแต่งลมยางนั้น  ให้ทำเมื่อยางอยู่ในสภาพเย็น  หรือทำในตอนเช้าก่อน

ใช้งาน  ด้วยเกจ์วัดลมที่ได้มาตรฐาน  อันเดียวกันเท่านั้น  จึงจะได้ค่าแรงดันลมยางที่ถูกต้อง  หมั่นตรวจเช็คลมยาง

สม่ำเสมอ  ประมาณสัปดาห์ละครั้ง  หรือทุกครั้งก่อนเดินทางค่ะ